Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Stowarzyszenie

Sprawozdania

Sprawozdanie za 2019 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia opublikowanym na stronie https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/


 Sprawozdanie za 2018 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia opublikowanym na stronie https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/


Sprawozdanie za 2017 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia opublikowanym na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Sprawozdanie to składa się z kilku części:


Sprawozdanie za 2016 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia opublikowanym na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Sprawozdanie to składa się z kilku części:


Sprawozdanie za 2015 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia opublikowanym na stronie www.pozytek.gov.pl. Sprawozdanie to składa się z kilku części:


Sprawozdanie za 2014 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia opublikowanym na stronie www.pozytek.gov.pl. Sprawozdanie to składa się z kilku części:


Sprawozdanie za 2013 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Stowarzyszenia opublikowanym na stronie www.pozytek.gov.pl. Sprawozdanie to składa się z kilku części:

Do pobrania

Materiały dla bibliotek wypożyczających niewidomym czytelnikom urządzenie Czytak Plus

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi urządzenia Czytak Plus. Instrukcja do pobrania zawiera także informacje dla bibliotekarzy, jak nagrywać książki na kartę pamięci urządzenia.

Pobierz >>>

Katalog zbiorów Stowarzyszenia "Larix"

Katalog zawiera wszystkie cyfrowe książki mówione nagrane przez Stowarzyszenie "Larix" dla osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie katalog zawiera 2990 pozycji.

Pobierz katalog według sygnatur (wersja PDF)

Pobierz katalog według sygnatur (wersja Excel)

Pobierz katalog wg autora (wersja PDF)

Pobierz katalog wg tytułu (wersja PDF)

Aktualizacja z dnia 31.03.2022 r.

Materiały dla bibliotekarzy

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez prelegentów na warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy. Warsztaty te odbyły się w roku 2015 w siedzibie naszego Stowarzyszenia i zostały zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Materiały te będą szczególnie przydatne bibliotekom, które współpracują ze Stowarzyszeniem. Zachęcamy do ich przeczytania także bibliotekarzy, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi oraz cyfrową książką mówioną. Wśród materiałów prezentujemy doświadczenia Książnicy Beskidzkiej, która posiada bogaty zbiór księgozbioru przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka ta prezentuje szczegółowe informacje dotyczące katalogowania książek i swoje spostrzeżenia dotyczące cyfrowych książek mówionych.

Materiały powarsztatowe:

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami Stowarzyszenia są osoby niewidome i słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Do 2007 roku członkowie Stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem oraz tworzenia technologii im przyjaznych. Członkowie Stowarzyszenia są bowiem ekspertami w kształceniu niewidomych i technologiach informatycznych.

Od 2007 roku Stowarzyszenie zaangażowało się w promocję czytelnictwa wśród osób niewidomych, szczególnie w nowoczesnym standardzie cyfrowym bez użycia kaset magnetofonowych. Przygotowując się do tych działań, w 2005 roku Stowarzyszenie przeprowadziło ankietę wśród bibliotek publicznych w całym kraju dotyczącą zapotrzebowania na  książki cyfrowe dla osób niewidomych. Ankieta została wykonana przede wszystkim w bibliotekach publicznych posiadających zbiory książki mówionej na kasetach. Odzew bibliotek był bardzo pozytywny, jednak biblioteki otwarcie przyznawały, że nie będą w stanie zakupić nowych książek z powodu braku środków.

Realizując projekt pilotażowy w zakresie nagrania i udostępnienia cyfrowych książek mówionych w roku 2007, Stowarzyszenie zaproponowało nowatorskie rozwiązanie. Książki zostały przekazane bibliotekom nieodpłatnie w celu dalszego ich wypożyczania osobom niewidomym. Jednocześnie – zgodnie z prawem autorskim – Stowarzyszenie zapewniło zabezpieczenie książek przed nieuprawnionym kopiowaniem. Książki mogą być odtwarzane na specjalistycznym odtwarzaczu dla osób niewidomych, którego dofinansowanie umożliwia PFRON. Projekt był ogromnym sukcesem. Książki otrzymało ponad 50 bibliotek, które współpracują ze Stowarzyszeniem do dzisiaj.


Do marca 2016 r. Stowarzyszenie nagrało i bezpłatnie przekazało bibliotekom publicznym aż 1153 książki polskich i zagranicznych autorów. Są to najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej. Powieści, reportaże, książki historyczne, popularno-naukowe i inne, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla niewidomych w wersji dźwiękowej. Było to możliwe dzięki realizacji projektów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wzrosła też liczba współpracujących z nami bibliotek.


Od 2013 roku Stowarzyszenie przekazało bibliotekom również 280 urządzeń do odtwarzania cyfrowej książki mówionej dla niewidomych. Projekty te realizowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2016 zostanie przekazanych bibliotekom kolejnych 160 urządzeń.

W roku 2015 Stowarzyszenie zrealizowało także pierwsze warsztaty dla bibliotekarzy, podczas których przekazaliśmy przedstawicielom specjalistyczną wiedzę dotyczącą obsługi niewidomych czytelników. Zainteresowanie warsztatami było ogromne - w ciągu jednego dnia lista została zamknięta, gdyż zgłosiło się 30 osób. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele bibliotek publicznych z całej Polski. Rolę litera pełniła Książnica Beskidzka, która przedstawiła swoje dokonania na polu pracy z czytelnikami niepełnosprawnymi. Na potrzeby warsztatów przygotowano także materiały, które są dostępne w dziale Do pobrania.

Przekaż nam 1% swojego podatku

Prosimy o wsparcie - prosimy o 1 %

 

Stowarzyszenie "Larix" od 2010 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego. Działa dla dobra osób niepełnosprawnych, pomagając w dostępie do kultury

Dlaczego warto nas wspierać

 • W ciągu 7 lat nasze Stowarzyszenie udostępniło osobom niewidomym prawie 1000 pozycji książkowych.
 • W latach 2013-2014przekazaliśmy nieodpłatnie bibliotekom 160 urządzeń do odbioru książek mówionych, z których mogą korzystać niewidomi czytelnicy
 • Wszystkie książki udostępniamy nieodpłatnie, z poszanowaniem prawa autorskiego.
 • Współpracujemy z ponad 170 bibliotekami w Polsce. Dzięki temu docieramy do ok. dwudziestu tysięcy czytelników.
 • Dostęp do jednego z dóbr kultury, jakim jest literatura, jest jednym z fundamentów rehabilitacji.

Wsparcie uzyskane z 1 % jest przekazywane na realizację projektów, dzięki którym osoby niewidome mają szerszy dostęp do kultury.

Od 2007 roku do chwili obecnej nagraliśmy i nieodpłatnie udostępniliśmy 906 książek. W marcu bieżącego roku udostępnimy kolejne 100 książek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczyniają się do tworzenia cyfrowych książek mówionych..

 


 

 Jak przekazać 1 %

 Mogą go przekazać nie tylko osoby fizyczne, które są podatnikami podatku dochodowego, lecz także pod-mioty opodatkowane ryczałtem od podatków ewidencjonowanych oraz ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku.

Aby przekazać nam część swojego podatku, należy wypełnić odpowiednie pola w rocznym zeznaniu po-datkowym, w części „Wniosek o przekazanie 1 % podatku”. Podatek można przekazać wypełniając:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Podatek musi być zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wszystkim, którzy zgadzają się na przekazanie nam swojego adresu zaznaczając odpowiednie pole w zeznaniu podatkowym, przesyłamy w ramach podziękowania piękne, ręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami.

Statut Stowarzyszenia Larix

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRANYM "LARIX" IMIENIA HENRYKA RUSZCZYCA

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” imienia Henryka Ruszczyca, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających w obszarze kultury, edukacji, rehabilitacji oraz informacji, na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej nazwy o brzmieniu: „Stowarzyszenie „Larix” i posługiwania się pieczęcią zawierającą nazwę skróconą.

§ 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków
 2. Dla realizacji celów swojej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników najemnych na zasadach określonych w Kodeksie pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych krajowych i zagranicznych, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Stowarzyszenia.

§ 5.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

II. CELE I ZADANIA

§ 6.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw, dostępu do informacji, kultury, pomocy prawnej oraz propagowanie postaw obywatelskich;
 2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, takie jak:
  1. wspieranie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  2. propagowanie idei wprowadzania na rynek nowych zawodów, w których mogą pracować osoby niepełnosprawne,
  3. wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie nowych technologii przyjaznych osobom niepełnosprawnym,
  4. wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier w komunikowaniu się i dostępu do dóbr kultury,
  5. edukowanie osób niepełnosprawnych w szeroko rozumianym zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (w tym edukacja zawodowa i prawna),
  6. edukowanie innych grup społecznych i zawodowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  7. propagowanie idei wymiany doświadczeń dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i umacnianie współpracy na tym odcinku.

§ 7.

 1. Cele określone w § 6. Stowarzyszenie realizuje poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, Stowarzyszenie może działać poprzez:
  1. organizowanie konferencji i seminariów dotyczących problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (w tym zatrudnienia w nowych zawodach, przepisów prawnych, rozwiązań technologicznych i innych aspektów),
  2. organizowanie wsparcia dla grup i placówek naukowych prowadzących badania i wprowadzających nowe rozwiązania technologiczne na odcinku likwidacji barier w komunikowaniu się i przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  3. organizowanie wsparcia dla placówek pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  4. organizowanie akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych, popularyzujących wiedzę o obowiązujących prawach osób niepełnosprawnych oraz o najnowszych dostępnych rozwiązaniach technologicznych i technicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej, i społecznej osób niepełnosprawnych,
  5. publikowanie wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych.
  6. prowadzenie działalności wydawniczej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form przekazu, w tym: wydawanie gazet, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, pozostała działalność wydawnicza, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  7. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.
 3. W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, Stowarzyszenie może działać poprzez:
  1. organizowanie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych,
  2. organizowanie innych szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz instruktorów i działaczy organizacji wspierających rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

.

III. CZŁONKOWIE

§ 8.

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którego zarekomenduje dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stale wspieranie finansowe Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład organizacyjny, społeczny lub materialny na rzecz Stowarzyszenia.

§ 9.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 10.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 11.

 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
  1. czynnego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
  2. propagowania celów Stowarzyszenia,
  3. terminowego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego wpłacania zadeklarowanych wpłat na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zobowiązani są wspierać Stowarzyszenie w granicach swych możliwości.

§ 12.

 1. Każde członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
  1. śmierci członka (likwidacji, jeżeli członek jest osobą prawną),
  2. b) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych,
  3. c) wypowiedzenia członkostwa przez członka.
 2. Członkostwo zwyczajne ustaje ponadto gdy:
  1. członek dopuści się działania na szkodę Stowarzyszenia,
  2. zalega z opłatami składek członkowskich za okres 24 miesięcy.
 3. Członkostwo wpierające ustaje ponadto, gdy członek wspierający zalega z wnoszeniem zadeklarowanych opłat przez okres co najmniej dwóch lat.
 4. Decyzję stwierdzającą utratę członkostwa podejmuje Zarząd. Od decyzji tej przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji o ustaniu członkostwa.

 

IV. STRUKTURA I WLADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.

Władzami Stwarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

A. Walne Zebranie

§ 14.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok zawiadamiając każdego członka, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie może mieć formę pisemną, ustną, być dokonane e-mailem lub faxem za potwierdzeniem odbioru.

§ 15.

Do zadań Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie projektu statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
 3. przyjmowanie sprawozdań: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wybór Zarządu w składzie 3 członków i jednego zastępcy oraz wybór Komisji Rewizyjnej w składzie 3 członków i jednego zastępcy,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 7. nadawanie godności członka honorowego,
 8. rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,
 9. podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 16.

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, a w sprawie zmian statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia – większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy liczby członków zwyczajnych.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie co najmniej polowy obecnych na Walnym Zebraniu członków – głosowanie odbywa się tajnie.

§ 17.

 1. W walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia prawidłowo zwołane, władne jest do podejmowania uchwal przy obecności co najmniej polowy liczby członków zwyczajnych. W przypadku zwołania Walnego Zebrania w dwóch terminach, w drugim terminie Walne Zebranie Stowarzyszenia władne jest do podejmowania uchwal niezależnie od liczby obecnych członków zwyczajnych.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczny głosów rozstrzyga glos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 18.

 1. Z inicjatywy Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/3 liczby członków zwyczajnych, może być zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 2. Postanowienie § 14, 16 i 17 stosuje się odpowiednio.

 

B. ZARZAD

§ 19.

Do zadań Zarządu należy:

 1. kierowanie Stowarzyszeniem pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 2. uchwalanie planów rocznych w granicach nakreślonych w programie Stowarzyszenia przyjętym przez Walne Zebranie,
 3. podejmowanie uchwal w sprawie nabywania, zbywania, obciążenia i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. przyjmowanie darowizn i zapisów,
 5. uchwalania regulaminu pracy Zarządu,
 6. powoływanie komisji i zespołów eksperckich dla rozwiązywania problemów merytorycznych, technicznych i organizacyjnych,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. powoływanie Pełnomocników dla załatwiania określonych spraw,
 9. podejmowanie uchwal w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 20.

 1. Do Zarządu mogą być wybrane osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Zarząd w ciągu 14 dni od daty wyboru, konstytuuje się wybierając ze swego grona: prezesa, zastępcę prezesa i sekretarza.

§ 21.

 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani na ponowną kadencję.
 2. Na miejsce ustępującego członka Zarządu w czasie trwania kadencji wchodzi zastępca wybrany na Walnym Zebraniu.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej aniżeli 6 razy w roku. Do ważności uchwal wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje glos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca. O terminie posiedzenia członkowie winni być zawiadomieni pisemnie, telefonicznie, faksem lub e-mailem co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. W sprawach nagłych posiedzenie Zarządu może odbyć się po zawiadomieniu członków Zarządu bez zachowania tego terminu.
 3. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Komisji należy:
  1. kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych w tym zakresie,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 24.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybrani do Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 2. W miejsce ustępującego członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji wchodzi zastępca wybrany przez Walne Zebranie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni po wyborze konstytuuje się wybierając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 2. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonych kontroli sporządza się protokół. Podejmowane zalecenia pokontrolne wymagają przegłosowania zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego.

 

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  2. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,
  3. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27.

Majątkiem i funduszami stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28.

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swej ważności podpisu2 członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika umocowanego przez Zarząd.

$ 29.

W razie likwidacji Stowarzyszenia jego majątek może być przekazany wylqcznie na sprawy związane z opieką lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Uchwalę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

Statut sporządzono w dniu 13.06.2011 r.

Podkategorie

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca